• welcome

  Мишко Миха?ловски 52
  1000 Скоп?е, Македони?а

  We never compromise quality

  We deliver reliable solutions

  Профил на компани?ата

  Тимелпроект ДООЕЛ Скоп?е е мултидисциплинарна приватна инженерска компани?а ко?а обезбедува врвни консултантски услуги, проектира?е, инженеринг и изведба во енергетската индустри?а.

   

  Тимелпроект обезбедува планира?е, технички и економски услуги за клиенти од електростопанството, индустри?ата, владата, финансиските институции, ме?ународните енергетски корпорации и ме?ународната донаторска заедница. Тимелпроект е компани?а признаена како една од водечките компании во областа на енергетскиот консалтинг, проектира?е и изведба, со големо искуство во планира?е и проектира?е на електроенергетски системи, изработка на мастер планови за пренос и дистрибуци?а на електрична енерги?а, физибилити студии на пазарот на електрична енерги?а, детални истражува?а, технички решени?а за индустриски постро?ки, и енергетска ефикасност и разво? на проекти за обновлива енерги?а. Опсегот на клиенти го вклучувa електростопанството, финансиските институции, термоцентрали и хидроцентрали, рударски и металуршки об?екти, производствени погони, независни производители на електрична енерги?а, сопственици на комерци?ални об?екти, креатори на разво?ни проекти, телекомуникациски компании и ме?ународни разво?ни организации за консултации, проектира?е, инсталаци?а, проширува?е, надградба, модернизаци?а или консолидаци?а на посто?ните системи, или изградба на нови системи.

   

  Компани?ата ги користи своите знае?а во индустри?ата и високо стручната, техничка експертиза ко?а ?а поседува за испорака на конкретни услуги во енергетскиот сектор. Како проектант и изведувач на проекти од комерци?алниот, индустрискиот и електростопанскиот сектор, изведуваме инфраструктура и обезбедуваме ефективни и одржливи решени?а, истовремено справува??и се со праша?ето на вли?анието врз животната средина на одржлив начин.

  ЗА НАС

  Зошто Тимел

  Нашиот тим

  Со цел да обезбеди врвна услуга на своите клиенти, Тимелпроект располага со професионален човечки капитал со високи стандарди за квалитет од областа на енергетскиот инженеринг. Нашите инжинерски услуги – снабдува?е со енерги?а…

  ПОВЕ?Е...


  Политика за квалитет

  Тимелпроект е во посто?ана комуникаци?а како со своите клиенти, како и интерно со своите вработени, со цел континуирано да ги подобри своите услуги, производи, процеси, сво?от систем за управува?е со квалитет, методи и работната средина, како би биле сигурни дека…

  ПОВЕ?Е...


  Заштита при работа

  Безбедноста и заштитата при работа на своите вработени се секогаш приоритет за Тимелпроект – фундаментална вредност во нашата работна средина. Веруваме дека секо?а незгода, и консеквентно повреда, може да се превенираат и затоа…

  ПОВЕ?Е...


  Технологии и опрема

  За успешна, ефикасна и брза реализаци?а на активностите, Тимелпроект има проектна организаци?а ко?а користи современи софтверски пакети и ИТ инфраструктура за проектира?е и изработка на техничка документаци?а. Компани?ата…

  ПОВЕ?Е...


  Партнери  />

  What clients say

  Новости

  02 ?ан

  ТимелПроект го имплментира Пилот проектот за поддршка на инсталаци?а и користе?е на Системи за мониторинг и управува?е на потрошувачката на енерги?а (ЕМС)

  Во декември 2019 година, Проект на УСАИД за разво? на регионални пазари на енерги?а во Европа и Евроази?а (Д-РЕМ), имплементиран од амери?анската...

  23 дек

  Успешна реализаци?а на Проектот на УСАИД за индустриски мена?мент

  Во вторник, 20 декември 2016 година, ТимелПроект го организираше завршниот настан ко? го означи успешното спроведува?е на Проектот на УСАИД за индустриски...


  ПОВЕ?Е...

  Партнери


  CONSULTANT

  Get your consultant

  Consulting Services has extensive experience working with energy distribution utilities, lenders, government institutions and private sector,

  helping them to meet their objectives in Macedonian emerging market.More


  邪恶欧美18p

  HoMEаŷ18p